Styringsdokumentasjon

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Styringsdokumentasjonen skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i et prosjekt, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter.

  • Mandat for konseptfasen gir grunnlag for å starte en konseptfase.
  • I løpet av konseptfasen utarbeides prosjektbegrunnelse (foreløpig versjon) og prosjektforslag. Disse henger nøye sammen.
  • I løpet av planleggingsfasen erstattes prosjektforslaget med styringsdokument og gevinstrealiseringsplan. Prosjektbegrunnelsen videreutvikles samtidig i tråd med disse. Sammen danner de en helhetlig styringsramme for prosjektet.
  • Mot slutten av hver fase utarbeides en faseplan for neste fase, som beskriver i mere detalj hvordan denne skal gjennomføres.
  • I løpet av avslutningsfasen utarbeides en sluttrapport.
  • Mot slutten av realiseringsfasen utarbeides en konseptevalueringsrapport.

 

Under Dokumentasjon kan du lese mer om hensikten med de ulike dokumentene, og når i prosjektløpet de skal utarbeides og oppdateres.

Deldette