Gevinstrealiseringsplan

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 15. sep 2022

​​Gevinstrealiseringsplanen er et ledelsesprodukt som definerer hvordan gevinster fra prosjektets produkter måles, når de er tenkt å oppnås samt roller og ansvar for tiltak som bidrar til å realisere gevinster. Den opprettes i planleggingsfasen og oppdateres minimum ved hver faseavslutning. Dersom et prosjekt er en del av et større program kan gevinstrealiseringsplanen være en del av programmets gevinstrealiseringsplan og følges opp på programnivå. Ofte vil de fleste gevinster realiseres etter at prosjektet er avsluttet, men gevinster vil også kunne realiseres allerede i løpet av prosjektets gjennomføring. Uansett er det den linjeorganisasjonen som eier gevinsten som er ansvarlig for å hente ut gevinsten.

Gevinstrealiseringsplanens innhold

 • Prosjektets begrunnelse, mål og hovedprodukter
 • Hvem som er prosjektets gevinstansvarlige, og hva som ligger i dette ansvaret
 • Oversikt over prosjektets gevinster
  • Budsjettmessig virkning i egen virksomhet
  • Alternativ anvendelse i virksomheten
  • Prissatte nyttevirkninger i øvrig offentlig sektor
  • Ikke-prissatte virkninger
 • Tiltak og oppfølging
  • Gevinstrealiseringstiltak og risikoprofil
  • Oppfølging av ikke-prissatte virkninger iht nullpunktsmålinger
 • Oppdatert gevinstkart

Gevinstrealiseringsplanen må dekke de gevinstene som er forutsatt i prosjektbegrunnelsen. Det er viktig at de er målbare, enten kvalitativt eller kvantitativt, og at det er utført nullpunktsmålinger. Planen bør også omfatte kompetansekrav og hvilke ressurser som kreves for å utføre målingene, og det bør vurderes om kostnadene for målingene er akseptable i forhold til de forventede gevinstene.

Hvordan utarbeide gevinstrealiseringsplanen?

Gevinstrealiseringsplanen er en del av prosjektets styringsdokumentasjon og det er derfor prosjektets ansvar at den utarbeides. Ansvaret for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplanen ligger hos rollen som gevinstansvarlig, men den utarbeides gjerne i samarbeid med prosjektleder og prosjekteier. Uansett er det gevinstansvarlig som må stå inne for innholdet.

Det er viktig at den gevinstansvarlige involverer lokale gevinsteiere ute i linjeorganisasjonen i utformingen av gevinstrealiseringsplanen slik at de tidlig får et eierskap til gevinstene. Dessuten er det personer ute i linjeorganisasjonen som sitter tett på de delene av organisasjonen hvor gevinstene vil oppstå som har de beste forutsetningene for å angi realistiske forventede gevinster.

Se også DFØs veledningsmateriell om gevinstrealisering for mer informasjon om gevinstrealisering.

Det finnes dokumentmaler for alle de viktigste styringsdokumentene.

Deldette