Konseptevalueringsrapport

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

I realiseringsfasen skal det gjennomføres en evaluering av valgt konsept og det skal utarbeides en konseptevalueringsrapport som dokumenterer resultater og erfaringer med valgt konsept. Konseptevalueringsrapporten sammenligner prosjektets resultater og realiserte gevinster med mål og planer fra konseptfasen. Konseptevalueringsrapporten bør også inneholde en oppsummering av erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter.

Denne konseptevalueringen og rapporteringen erstatter ikke prosjektets Sluttrapport som utarbeides i avslutningsfasen. Sluttrapporten dreier seg om prosjektets gjennomføring og oppfyllelse av prosjektets resultatmål.

Konseptevalueringen skjer i realiseringsfasen etter at prosjektet er avsluttet, og tar utgangspunkt i de realiserte/dokumenterte gevinstene sett i forhold til de forventede gevinstene som ble lagt til grunn for konseptvalget i konseptfasen. Dersom det viser seg at til tross for nye eller forsterkede tiltak for økt gevinstrealisering ikke er mulig å realisere de forventede gevinstene, må det gjøres en vurdering av om det konseptvalget som ble gjort var fornuftig eller eventuelt basert på urealistiske forventninger til gevinster. Dette vil da være en sentral del av konseptevalueringsrapporten.

En konseptevaluering innebærer en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av nytteverdien av det gjennomførte prosjektet. Evalueringen kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer, og omfanget bør tilpasses størrelsen og kompleksiteten på prosjektet som er gjennomført.

Evalueringer utført av eksterne miljøer som gjøres allment tilgjengelig skal legges inn i DFØs evalueringsportal. Evalueringsportalen er en portal som samler evalueringer utført på oppdrag fra departementer og andre statlige virksomheter. Formålet med portalen er å samle og tilgjengeliggjøre statens evalueringer på ett og samme sted: https://www.evalueringsportalen.no/

 

Deldette