Prosjektbegrunnelse

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

En prosjektbegrunnelse er begrunnelsen for at det er hensiktsmessig/riktig å gjennomføre et prosjekt som involverer kostnader, gevinster, usikkerhet og tid. Gyldigheten av begrunnelsen blir vurdert kontinuerlig over prosjektets levetid og oppdateres etter behov ved hver faseovergang.

Prosjektbegrunnelsen er et ledelsesprodukt som utarbeides i konseptfasen som en første versjon, og er knyttet opp mot prosjektforslaget. Prosjektbegrunnelsen videreutvikles og forfines i planleggingsfasen.

Prosjektbegrunnelsen bør inneholde punktene:

  • Bakgrunn for prosjektet
  • Prosjektets hensikt, herunder en beskrivelse av den nåværende situasjonen, ønsket fremtidig situasjon, situasjonen hvis ikke prosjektet gjennomføres, samt den strategiske forankringen i virksomheten
  • Mulige ulemper som prosjektets gjennomføring eller resultater som vil kunne ha for en eller flere interessenter 
  • Nytte/kost-vurderinger, hvor alle positive og negative virkninger ses opp mot hverandre
  • Investeringsanalyse som sammenligner de samlede forventede gevinstene og ulempene opp mot prosjektkostnadene og løpende drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Finansiering. Er det avsatt midler til prosjektet?

Det finnes dokumentmaler for alle de viktigste styringsdokumentene.

Deldette