Sluttrapport

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

​En sluttrapport er et ledelsesprodukt som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan prosjektet har gått. Prosjektets resultater sammenlignes opp mot mål og planer i styringsdokumentasjonen. Hensikten med sluttrapporten er intern og ekstern læring.

Sluttrapporten dokumenterer erfaringer som er nyttige for andre prosjekter og annen relevant informasjon som er viktig for den eller de som skal drifte og vedlikeholde prosjektets produkter, som potensielt uferdig arbeid, vedvarende usikkerheter ol.

En sluttrapport bør inneholde:

  • Prosjektlederes oppsummering av hvordan prosjektet har gått
  • Måloppnåelse i forhold til virksomhetsmål, effektmål og resultatmål
  • Hvilke produkter prosjektet har levert, og eventuelle gjenstående mangler
  • Gjennomgang av Prosjektbegrunnelsen med dokumentasjon av oppnådde og gjenværende gevinster, nettogevinster og avvik
  • Gjennomgang av prosjektets milepæler og eventuelle avvik
  • Andre avvik?
  • Hvordan har IT-politiske føringer blitt implementert?
  • Evaluering av prosjektets styring - suksessfaktorer, organisering, interessenter, gevinstrealisering, håndtering av usikkerhet.
  • Læringspunkter for linjeorganisasjonen - prosjektprosessen, rammebetingelser, samspill med linjeorganisasjonen.

All tilgjengelig dokumentasjon bør følge med i de anbefalingene om oppfølgingstiltak som leveres til linjen.

Det finnes dokumentmaler for alle de viktigste styringsdokumentene.

Deldette