Avviksleiing

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 05. jun 2019

Eit prosjekt har definerte toleransar for kvart prosjektmål som speglar grensene for delegert autoritet. Ved å bruke toleransar mogleggjer ein passande eigarstyring då ein definerer ansvar for å styre, leie og levere prosjektet. Ansvar definert på kvart nivå og nivået over blir berre involvert dersom toleransegrensene overskridast. Dette gir effektiv bruk av leiingas tid, då det reduserer leiars tidsbelastning utan å fjerne styringa gjennom å sikre at ein tar avgjerder på rett nivå i organisasjonen.

Myndigheit blir delegert gjennom å setje toleransar for fylgjande:

  • Tid
  • Kost
  • Kvalitet
  • Omfang
  • Uvisse
  • Gevinst

Ein kan definere toleransegrenser mellom prosjektstyre og prosjektleiar og også på andre nivå under prosjektleiar i store prosjekt.

Deldette