PMI: PMBOK

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021

Prosjektveiviseren beskriver ikke alle temaer som prosjektleder/delprosjektleder trenger for planlegging og oppfølging av prosjektets gjennomføring. Kunnskap om disse må hentes fra andre kilder, for eksempel PMIs PMBOK®.

Hensikten med figuren nedenfor er å synliggjøre relasjonene mellom strukturen i PMIs PMBOK og Prosjektveiviseren. Stiplede piler antyder noe svakere knytninger enn de heltrukne pilene.

PMBOK beskriver en rekke metoder/teknikker som som Prosjektveiviseren ikke omhandler, men disse er også en viktig del av prosjektlederens kompetanse. Som eksempler kan nevnes metoder/teknikker for:

 • Produktnedbrytning
 • Aktivitetsplanlegging
 • Estimering
 • Inntjent verdi – analyser
 • Utarbeidelse av prognoser
 • Usikkerhetsanalyse og -strategier
 • Interessentanalyse og -håndtering
 • Kvalitetsgjennomganger
 • Kvalitetsanalyser
 • SWOT-analyse
 • EMV-analyse
 • Konflikthåndtering

Deldette