Gevinstrealisering i konseptfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 07. Feb 2021

I konseptfasen ivaretas gevinstrealisering gjennom å utrede nytte- og kostnadsvirkninger for de ulike konseptene. Forventede gevinster i det valgte alternativet inngår i prosjektforslaget og brukes sammen med antatte kostnader og usikkerhet. Dette gjøres for at virksomhetens ledelse skal kunne beslutte om forslaget til et prosjekt skal konkretiseres og detaljeres nærmere i en planleggingsfase.

Involver nøkkelpersoner

For å få god oversikt over hvilke gevinster som realistisk sett kan forventes som resultat av prosjektet, er det nødvendig å involvere nøkkelpersoner fra de delene av linjeorganisasjonen - eller i de virksomhetene - der gevinstene skal realiseres. Disse nøkkelpersonene kan også være aktuelle kandidater til gevinsteiere for ulike deler av det totale gevinstbildet. Selv om disse rollene formelt ikke må være besatt før ved BP2, anbefales at disse personene identifiseres og involveres allerede tidlig i konseptfasen. Les mer om rollen gevinstansavarlig og eventuelle gevinsteiere. For å finne hvem som bør inneha disse rollene anbefales å gjennomføre en analyse av prosjektets interessenter.

Mange av de digitaliseringsprosjektene som iverksettes i statlige virksomheter vil involvere kommunal sektor i større eller mindre grad, og ofte vil en del av gevinstene skulle tas ut innen kommunal sektor. For å hjelpe disse prosjektene til å ivareta denne involveringen på en god måte har KS og Digitaliseringsdirektoratet samarbeidet om å utarbeide en sjekkliste for involvering av kommunesektoren slik at samhandlingen mellom stat og kommuner kan bli bedre.

Forankring hos ledelsen

Linjeledelsen har ansvar for beslutningen om å gå videre med det foreslåtte konseptet gjennom beslutningspunkt 2. Gjennom denne prosessen får linjeledelsen godt kjennskap til problem- og målbeskrivelsen som legges til grunn for valget av prosjekt. Således opparbeides også eierskap til den valgte løsningen som prosjektet innebærer.

 

Deldette