Gevinstrealisering i realiseringsfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

I realiseringsfasen ivaretas gevinstrealisering gjennom å videreføre gjennomføringen av gevinstrealiseringsplanen. Linjeorganisasjonen må sikre at de nødvendige endringene gjennomføres, og at prosjektets leveranser tas i bruk på en god måte. Videre må linjeorganisasjonen måle og evaluere gevinstoppnåelse, og vurdere ytterligere tiltak dersom ønskede gevinster fortsatt ikke er realisert.

Gevinstansvarlig er den rollen som har det overordnede ansvaret for at prosjektets gevinster blir realisert. I prosjektperioden (planlegge, gjennomføre, avslutte) er dette en prosjektrolle, som bør bemannes av en linjeleder plassert i den delen av linjeorganisasjonen som skal realisere gevinstene. Etter prosjektets avslutning tar denne linjelederen med seg dette ansvaret tilbake til linjeorganisasjonen.

Dersom gevinstene skal realiseres i ulike deler av organisasjonen (eller i flere virksomheter) anbefales å oppnevne en gevinsteier i de ulike delene av linjeorganisasjonen (eller virksomhetene) som eier ulike deler av de planlagte gevinstene. Gevinsteierne har da et distribuert ansvar for sin del av gevinstene, og rapporterer til den gevinstansvarlige.

Deldette