Interessenter i gjennomføringsfasene

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 21. okt 2019

Som en del av gjennomføringen må interessentene følges opp kontinuerlig i henhold til kommunikasjonsplan og andre planlagte tiltak. Hvis prosjektets gjennomføring er delt opp i delfaser med ulikt innhold kan det ofte være forskjellige interessentgrupper som bør ha spesiell oppfølging fra fase til fase.

I løpet av gjennomføringsfasen(e) er det ikke uvanlig at det kommer ønsker om tillegg og endringer fra aktører med helt ulike interesser. Disse ønskene kan være i strid med hverandre og dermed skape konflikter mellom ulike interessentgrupper. For å kunne håndtere en slik situasjon på en god måte kan resultatene fra interessentanalysen brukes til å forstå interessentenes ståsted bedre og dermed være til stor nytte. I denne situasjonen blir det også viktig å ha et bevisst forhold til hvordan de endringene som besluttes harmonerer med prosjektets strategiske retning og forventede gevinster. I alle tilfeller er det viktig at de endringene som prosjekteier beslutter blir kommunisert til alle berørte interessenter.

Vær også oppmerksom på at endringer kan innebære en utfordring i sammenheng med prosjektets inngåtte avtaler og anskaffelsesregelverkets krav om forutsigbarhet.

I gjennomføringsfasen(e) vil interessentenes medvirkning også kunne omfatte kvalitetssikring av testplaner og annen sentral dokumentasjon, samt deltakelse i testing, piloter og opplæringsaktiviteter. Etter hvert som prosjektets produkter overleveres til linjen i løpet av gjennomføringsfasene er det viktig at oppfølgingen av gevinstrealiseringen blir godt ivaretatt. Interessenter med en rolle knyttet til innføring og gevinstrealisering av prosjektets produkter blir derfor viktige allerede fra dette tidspunktet.

Les mer om hvordan få interessentene til å medvirke positivt.

Deldette