Interessenter i konseptfasen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 26. nov 2021

I denne fasen gjennomføres interessentanalysen for første gang. I konseptfasen brukes interessenter som kilder for å kartlegge virksomhetens behov og overordnede krav, samt å finne gode alternative konsepter.

I konseptfasen brukes dessuten resultatene fra interessentanalysen til å identifisere viktige premissgivere, samt erfaringer fra samtidige tilsvarende initiativer og gjennomførte prosjekter. Dette vil gi bakgrunn for å finne gode alternative tilnærminger til den aktuelle utfordringen. Hvilke interessenter kan bidra i en innovativ prosess for å identifisere mulighetsrommet og gi nødvendig grunnlagsinformasjon for å finne gode alternative konsepter for et mulig prosjekt?

Mange av de digitaliseringsprosjektene som iverksettes i statlige virksomheter vil involvere kommunal sektor i større eller mindre grad, og mange viktige interessenter vil dermed finnes innen kommunal sektor. For å hjelpe disse prosjektene til å ivareta denne involveringen på en god måte har KS og Digitaliseringsdirektoratet samarbeidet om å utarbeide en sjekkliste for involvering av kommunesektoren slik at samhandlingen mellom stat og kommuner kan bli bedre.

Konseptenes usikkerheter vil være en viktig del av grunnlaget for å kunne vurdere de ulike konseptene opp mot hverandre. Interessentanalysen vil kunne brukes til å identifisere hvilke interessenter som bør involveres i denne usikkerhetsanalysen.

I prosjekter som vil omfatte anskaffelser vil en interessentanalyse være nødvendig i forbindelse med behovskartleggingen som legger grunnlaget for hva som skal anskaffes. Les mer om dette under DFØs anskaffelsesprosess.

Interessentanalysen brukes også til å bestemme og iverksette tiltak rettet mot å skape bred forankring for en eventuell oppstart av et prosjekt.

Les mer om hvordan få interessentene til å medvirke positivt.

Deldette