Regelverksutvikling

Regelverksutvikling omfatter identifisering av relevante rettskilder, vurdering av behov for endring i relaterte lover, forskrifter og tilhørende regelverk, samt eventuell bruk av dette rettskildegrunnlaget til å utvikle programkode.

Publisert: 27. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

I noen prosjekter vil en del av prosjektets leveranse være at deler av regelverket skal gis en formell representasjon i systemet (f.eks. som programkode), dvs. slik at rettsanvendelsen kan skje på mer eller mindre automatisk måte. Særlovgivning vil ofte bli nedfelt som innhold i selve systemløsningen. For eksempel gjør representasjonen av skattereglene at skatteberegningen er automatisert.

  • Klarlegg de relevante rettslige reguleringer som kan tenkes å bli nedfelt i det fremtidige informasjonssystemet og som helt eller delvis legger til rette for automatisert rettsanvendelse.
  • I hvilken grad skal disse regelverkene nedfelles i selve systemløsningen, og i hvilken grad og på hvilken måte danner de rammer for systemutviklingsarbeidet?

Dette arbeidet vil omfatte ulike trinn, som er nærmere beskrevet i læreboka «Fra lovtekst til programkode»