Etablere prosjektorganisasjonen

Her skal dere beskrive organisering, roller, ansvar og kompetanse som er hensiktsmessig for at prosjektet skal nå målene på en effektiv måte.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Organisering

Roller og ansvar

  • Definer prosjektets roller med tilhørende ansvar, forventninger, myndighet og handlingsrom.
  • Ta utgangspunkt i prosjektveiviserens definerte roller, og suppler med spesifikke roller som er hensiktsmessige for ditt prosjekt.
  • Kom gjerne med forslag til hvem som kan fylle rollene.

Kompetanse

  • Beskriv prosjektets behov for nøkkelkompetanse i de ulike fasene i prosjektet, og i hvilket omfang.
  • Sørg for at alle nødvendige fagområder er inkludert. For eksempel må behovet for informasjonssikkerhet og personvern ivaretas ved å beskrive behovet for kompetanse innen dette fagområdet.
  • Beskriv hvordan prosjektet vil gå frem for å sikre tilgang til denne kompetansen.

Prosjektadministrasjon

Etabler tilstrekkelige rutiner, verktøy og administrativ kapasitet til å ivareta prosjektets praktiske gjennomføring på en effektiv måte. Dette må ses i sammenheng med prosjektets innhold, kompleksitet og omgivelser. For eksempel kan det i enkelte prosjekter være nødvendig å sette spesielle krav til prosjektets arbeidsprosesser og den måten som prosjektets informasjon oppbevares og formidles. Vurder også behovet for å kreve sikkerhetsklarering av hele eller deler av prosjektgruppen.