Prosjektets tilpassede bruk

Her finner du litt om typiske variasjoner i prosjektenes bruk av virksomhetens prosjektmodell.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 21. okt 2019

Samspill med ulike arbeidsprosesser

Prosjektveiviseren er en modell for overordnet styring av prosjektet sett i virksomhetens, prosjekteierens og (hoved)prosjektlederens perspektiv. Den er ikke – og har aldri vært ment å være – en prosess eller en metode til bruk for å fremskaffe prosjektets produkter og leveranser. Utfra prosjektets art og innhold må prosjektet kombinere struktur og prinsipper i virksomhetens prosjektmodell med de metodene/arbeidsprosessene som er mest hensiktsmessige for fremskaffelsen av prosjektets hovedprodukter (eventuelt organisert som delprosjekter?). Her blir det viktig å dra nytte av det handlingsrommet og fleksibiliteten som ligger i Prosjektveiviseren. Til sammen skal dette utgjøre en styringsstruktur og overordnet prosjektplan som er mest mulig optimal for det aktuelle prosjektet.

Hensiktsmessig bruk av gjennomføringsfaser

Prosjektveiviseren er helt åpen med tanke på hvor mange gjennomføringsfaser et prosjekt bør inneholde, og hva som skal bestemme oppdelingen/innholdet i gjennomføringsfasene. Denne åpenheten og handlingsrommet som her gis til prosjektet bør absolutt beholdes i virksomhetens tilpassede prosjektmodell. Dette bør overlates til prosjektets tilpassede bruk, slik at anvendelsen av delfaser i gjennomføringen kan benyttes på en gjennomtenkt og mest mulig hensiktsmessig måte, tilpasset til prosjektets art, leveranser, og tidligst mulig synliggjøring av resultater og gevinster.

Skalering i henhold til prosjektets behov

Utfra prosjektets innhold og størrelse/kompleksitet skal grundighet/tidsbruk ved gjennomføring av prosjektmodellens aktiviteter skaleres til riktig nivå.

Deldette