Hva kan og bør tilpasses?

Her finner du veiledning om hva dere bør tilpasse, og hvordan.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Harmonisering med andre typer prosjekter

Prosjektveiviseren er laget med tanke på digitaliseringsprosjekter og bærer derfor et visst preg av dette i sin utforming og vinkling. Likevel er prinsipper og strukturer for den overordnede prosjektstyringen som Prosjektveiviseren beskriver godt anvendbare for også andre typer av prosjekter, etter som den er en tilpasning til PRINCE2 som er en generisk modell. Prosjektveiviseren kan dermed med enkle tilpasninger gjøres gjeldene som overordnet prosjektmodell for alle virksomhetens prosjekter. Dette stemmer godt med prinsippet om at ulike spesialistprosesser (arbeidsprosesser) for de ulike hovedleveransene knyttes opp mot den overordnede prosjektstyringsmodellen og brukes i samspill med denne. For eksempel bruker mange kommuner (en tilpasset utgave av) Prosjektveiviseren som overordnet modell for alle typer prosjekter, herunder Bygg&Anlegg, Eiendom, etc i tillegg til sine digitaliseringsprosjekter. Et typisk eksempel på enkle tilpasninger til Prosjektveivisen som da må gjøres er å erstatte «IT-politiske føringer» med «Politiske føringer».

"Slik gjør vi det hos oss"

Prosjektveiviserens detaljerte innhold og veiledninger kan tilpasses til egen virksomhet, forutsatt at tilpasningene er i tråd med Prosjektveiviserens intensjon og hovedbudskap.

 • Aktivitetsbeskrivelsene kan gjerne tilpasses og knyttes opp mot virksomhetens øvrige prosjektrammeverk (retningslinjer, rutiner, verktøy, etc.)
 • Dokumentmaler kan gjerne tilpasses til lokale forhold (dokumentstandard/format, logo, prosjekttype, etc)
 • Suppler gjerne med maler for dokumenttyper som det ikke finnes maler for i Prosjektveiviseren
 • Suppler gjerne med mer uttømmende beskrivelser av temaer som er viktige for prosjektarbeidet i deres virksomhet, men som dere oppfatter som mangelfullt beskrevet i Prosjektveiviseren. Det kan for eksempel være metodikk knyttet til estimering, usikkerhetsstyring, kvalitetssikring, fremdriftsmåling/analyse, etc.
 • Prosjektveiviserens rollebeskrivelser begrenser seg til den generiske overordnede prosjektstyringen. Suppler gjerne med egne rollebeskrivelser som er spesifikke for de prosjekttypene som er typiske for deres virksomhet
 • Legg eventuelt til flere begreper i bergrepslisten, men sørg for at disse harmonerer med de som allerede ligger i Prosjektveiviserens begrepsliste
 • Angi hvilke prosjektstyringsverktøy som skal brukes i planlegging og gjennomføring av virksomhetens prosjekter og hvordan disse er knyttet opp mot prosjektmodellen. Husk at dette må sees i sammenheng med virksomhetens program- og porteføljestyring
 • Beskriv gjerne virksomhetens retningslinjer og tips til hvordan prosjektmodellen skal tilpasses ved bruk i hvert enkelt prosjekt

Slike tilpasninger kan implementeres på ulike måter, som i større eller mindre grad vil ha konsekvenser for virksomhetens vedlikehold av sin lokalt tilpassede prosjektmodell.

Tilpasning av Prosjektveiviserens modellfigur

Noen virksomheter har etterspurt tilgang til modellfiguren i redigerbart format, utfra ulike ønsker i forbindelse med implementering av sin lokalt tilpassede prosjektmodell på eget intranett og støttemateriell knyttet til dette.

 1. Endre figurens utseende og tekster i sin lokale implementering
 2. Gjøre figuren klikkbar i sin lokale implementering
 3. Kunne bruke deler av figuren i eget støttemateriell

Difi er positiv til punkt 2 og 3, men ønsker ikke å gjøre modellfigurens tekniske løsning fritt tilgjengelig. Dette har sammenheng med Prosjektveiserens rolle som en standard for overordnet prosjektstyring i offentlig sektor. Denne figuren er Prosjektveiviserens «varemerke». Difi ønsker derfor ikke å signalisere et ubetinget «fritt frem» for å redigere denne figuren, og dermed åpne for en prinsipiell adgang til å legge inn et hvilket som helst innhold bak denne.

Difi ønsker derimot å komme i dialog med virksomheter som ønsker å implementere og eventuelt endre modellfiguren på eget intranett, slik at vi kan forstå dette behovet bedre og gi råd og veiledning om hvilke tilpasninger som kan og bør gjøres. Eventuelt vil Difi – fra sak til sak – bistå med det grunnlaget som trengs for en hensiktsmessig tilpasning og implementering i den enkelte virksomhet.

Et nyttig tips i denne sammenhengen er at modellfiguren (i lav/høy-oppløselig bildeformat) kan lastes ned via menyknappen som finnes oppe til høyre for modellfiguren på forsiden av Prosjektveiviseren.

Deldette