Hvor smidige er vi?

I hvilken grad bør ditt prosjekt ta i bruk smidig programvare-utvikling? Er de nødvendige forutsetningene i prosjektets omgivelser tilstede?

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 22. Feb 2021

Bruk av smidig metodikk har mange fordeler og kan i mange tilfeller være et godt valg. Men for at prosjektet skal få fullt utbytte av å bruke smidige metoder er det visse forutsetninger som må være tilstede både i prosjektet og i linjeorganisasjonen som prosjektet skal fungere i. Vær også oppmerksom på at når dere vurderer bruk av smidig metodikk er dette ikke et valg av smidig eller ikke, men derimot å vurdere hvilken grad av smidighet som vil være mest hensiktsmessig for ditt prosjekt, i din prosjektomgivelse. Det er ikke nødvendigvis et mål i seg selv at ditt prosjekt skal bruke smidig metodikk i størst mulig grad, men at prosjektets valg og bruk av metoder er best mulig egnet til den oppgaven prosjektet har.

Hvilke vurderinger bør vi gjøre?

Nedenfor finner du noen tips om hva dere bør tenke på for å finne ut i hvilken grad forutsetningene for vellykket bruk av smidige metoder er tilstede i ditt prosjekt og i din linjeorganisasjon. Figuren nedenfor viser seks viktige områder dere bør ta utgangspunkt i når dere gjør denne gjennomgangen, men gjør gjerne deres egen vurdering av hva som er aller viktigst i deres situasjon.

Se for deg at en arbeidsform og prosjektkultur med sterkt preg av fossefallstenkning og manglende forståelse og sviktende forutsetninger for bruk av Smidig ligger lengst til venstre på skalaen (nivå 1), og at en arbeidsform og prosjektkultur med sterkt preg av smidige prinsipper ligger lengst til høyre på skalaen (nivå 5).

 
 

Hvordan gjør vi det?

Vurder hvilken modenhet ditt prosjekt og din linjeorganisasjon har innenfor hvert av de seks områdene, og hva som er positivt eller negativt med tanke på forutsetninger for en god bruk av smidige metoder. Plasser ditt prosjekt/prosjektomgivelse på skalaen 1-5 for hvert av de seks områdene. Det anbefales IKKE å beregne et gjennomsnitt for alle områdene og bruke dette som et oppsummert svar på om prosjektet skal basere seg på Smidig eller ikke. Ta heller hensyn til vurderingen av hvert av områdene hver for seg. Vær bevisst på at områder dere har vurdert til å ligge langt til venstre på skalaen vil være forbundet med usikkerhet knyttet til bruk av smidig metodikk i prosjektet.  Tilpass prosjektets gjennomføring i henhold til dette, og iverksett gjerne tiltak som motvirker denne usikkerheten.

Nedenfor finner du noen spørsmål innen hvert av de seks områdene, ment som en hjelp når dere skal vurdere hvor på skalaen ditt prosjekt og deres prosjektomgivelse ligger. Et ubetinget JA på spørsmålene tilsvarer 5 på skalaen. Et ubetinget NEI på spørsmålene tilsvarer 1 på skalaen.

1. Fleksibelt omfang

 • Ser interessentene på endringer som naturlig og positivt?
 • Er oppdragsgiver/produkteier bevisst på sin rolle knyttet til prioriteringer?              
 • Er det stor forståelse og fleksibilitet for endringer på detaljnivå?
 • Er alle krav/behov prioritert utfra viktighet?
 • Forstår alle at fleksibilitet i levert omfang styrker leveransenes punktlighet og kvalitet?
 • Er endringer i omfang og prioriteringer et teamarbeid, men eies av oppdragsgiveren?
 • Er det forståelse for at fleksibilitet for endringer på detaljnivå gir bedre produkter?

2. Samarbeidsklima

 • Er det høy grad av samarbeidsvilje blant alle interessenter?
 • Er det gode samarbeidsforhold internt og eksternt?
 • Er det en teamkultur i prosjektet?
 • Fremstår oppdragsgiver og leverandør som partnere?
 • Er «silotenkning» eller «glavalag» i organisasjonen så godt som fraværende?
 • Er negativ «bagasje» fra tidligere erfaringer et fraværende problem?
 • Er alles adferd preget av tillit og åpenhet?
 • Er folk effektive, hjelpsomme og tar vare på hverandre?
 • Er det et samarbeidsklima der ingen skylder på andre eller unnviker å ta ansvar?
 • Er det aksept for at uformell kommunikasjon kan føre til misforståelser og feil?

3. Åpenhet og kommunikasjon

 • Kommuniserer alle interessenter enkelt og godt, internt og eksternt?
 • Er det utstrakt bruk av prototyper og visuelle modeller?
 • Er det lett tilgang til relevant informasjon og erfaringer?
 • Er det høy grad av synlighet og tilgjengelighet av informasjon (f.eks. «veggplaner».)?
 • Er informasjon formidlet enkelt og lett forståelig?
 • Er det stor grad av samlokalisering? (evt. kompensert med bruk av f.eks. videoutstyr).
 • Er det mye uformell kommunikasjon - ansikt til ansikt eller via telefon?
 • Er det begrenset bruk av formell rapportering?

4. Inkrementell arbeidsform

 • Er det enkelt å gjøre hyppige del-leveranser som gir nytteverdi?
 • Er det stor grad av iterative leveranser med stadige forbedringer?
 • Liker teamet å eksperimentere og være kreative?
 • Er det forståelse for at ting ikke blir riktig i første førsøk?
 • Kan prosjektet levere nytteverdi i tidlige leveranser?
 • Er erfaringslæring og forbedring en kontinuerlig prosess?
 • Blir «lite og ofte» betraktet som en sikker måte å styre leveransene på?
 • Gir hyppige leveranser gode tilbakemeldinger, og skaper tillit til leveransene?
 • Er «tenkt stort – start smått» et anerkjent prinsipp?

5. Prosjektets omgivelser

 • Er det stor forståelse og støtte for bruk av smidige arbeidsformer?
 • Er prosjektdeltakere dedikert til prosjektet, og teamet stabilt?
 • Har prosjektdeltakere høy kompetanse og mye erfaring innen sine ulike fagområder?
 • Er nødvendig infrastruktur og verktøy for bruk av smidige arbeidsformer tilgjengelig?
 • Er eventuelle samarbeidspartnere komfortable med smidige arbeidsformer?
 • Er det slik at kommersielle og kontraktsmessige detaljer ikke virker hemmende for en smidig arbeidsform?

6. Generell aksept for Smidig

 • Viser alle interessenter forståelse og aksept for smidige prinsipper, og forstår forskjellen og fordelene i forhold en tradisjonell arbeidsform?
 • Har sentrale aktører fått opplæring på et hensiktsmessig nivå?
 • Har sentrale aktører tidligere erfaring fra smidige arbeidsprosesser?
 • Er det slik at ingen berørte parter/fagområder avviser en smidig arbeidsform (f.eks. anskaffelser, kvalitetssikring), og har de forstått de smidige hovedprinsippene?   

 

Denne siden er basert på Axelos' "Agilometer" i PRINCE2 Agile.

Deldette