Scrum i planleggingsfasen

I planleggingsfasen legg ein vekt på å etablere styringsunderlag for prosjektet, og dette blir dokumentert i styringsdokumentasjonen.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endra: 16. okt 2019

For smidig tilnærming omfattar styringsdokumentasjonen følgjande informasjon:

Ei detaljering av prosjektets gjennomføringsstrategi

Dersom smidig tilnærming er eit strategisk val, må gjennomføringsstrategien også beskrive korleis ein tenkjer å bruke smidige artefakter. Ein må i tillegg beskrive korleis ein tenkjer å nærma seg smidige prinsipp i prosjektet. Her er det sentralt å gjere reie for korleis ein skal sikre at prosjektet leverer verdi gjennom produktnedbrytingsstrukturen og produktkøen. Eksempel på andre ting er estimering av nytteverdi, knyting mellom effektmål og elementa i produktkøen, nytte-/kostnads-prioritering, kostnadsstyring, organisering av produkteigarar og sjølvorganiserte utviklingsteam. Vidare må smidig teststrategi bli utforma.

Ei detaljering av leveringsomfang

Ei meir detaljert beskriving av kva prosjektets leveringsomfang er, og kva for maskinvare- og eller programvareprodukt ein skal levere. I smidige prosjekt vil produktnedbryting innebere at den overordna produktkøen med Epos frå konseptfasen blir forfina vidare i planleggingsfasen. Dette inneber at Epos blir detaljert vidare i form av meir detaljerte brukarhistorier i planleggingsfasen. Produktkøen skal vere prioritert, slik at element som representerer høg nytte/kost har høgare prioritet enn element som har låg nytte/kost.

Ei beskriving av prosjektorganisasjonen med smidige roller

Dersom prosjektet blir planlagd med smidig gjennomføring, må denne delen av styringsdokumentasjonen adressere organisering i utviklingsteam, som følgjast opp av scrumleiar, og produkteigarteam, som leias av produkteigar. Uansett kor godt ein planlegg, tilseier erfaring elles at vellukka gjennomføring av smidige prosjekt avheng veldig av nøkkelpersoners forståing og opplæring i smidig tankegang i prosjektgjennomføringa. Ein bør derfor vurdere metodeopplæring i smidig i planleggingsfasen, avhengig av verksemdas eigen vurdering av mogenskap på området.

 

Sharethis