Gevinstansvarlig

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 25. jun 2019

Er den rollen som har det overordnede ansvaret for at prosjektets gevinster blir realisert. Den gevinstansvarlige skal normalt være en leder plassert i den delen av linjeorganisasjonen som skal realisere gevinstene. Dersom gevinstene skal realiseres i ulike deler av organisasjonen (eller i flere virksomheter) anbefales å oppnevne en gevinsteier i de ulike delene av linjeorganisasjonen (eller virksomhetene) som eier ulike deler av de planlagte gevinstene. Gevinsteierne har da et distribuert ansvar for sin del av gevinstene, og har en viktig rolle som den gevinstansvarliges «forlengede arm» og lokale støttespiller.

Rollen som gevinstansvarlig legger til rette for en god samhandling mellom prosjektet og linjeorganisasjonen. I prosjektperioden har denne rollen ansvaret for kontinuerlig vektlegging og oppfølging av arbeidet rettet mot gevinstrealisering. Dette sikrer at denne viktige forutsetningen for å oppnå realisering av prosjektets gevinster får tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom prosjektperioden (planlegging, gjennomføring og avslutning) og ikke dukker opp ved prosjektavslutningen som en overraskelse for linjeorganisasjonen. Rollen som gevinstansvarlig (og eventuelle gevinsteiere) skal bemannes av en linjeleder plassert i den delen av linjeorganisasjonen som er nærmest mulig der gevinstene skal realiseres. På den måten sikres en god koordinering mellom prosjektets leveranser og linjeorganisasjonens innføringsaktiviteter og gevinstrealisering. Når prosjektet avsluttes tar gevinstansvarlig (og eventuelle gevinsteiere) naturlig med seg dette ansvaret tilbake til sin linjeorganisasjon.

Gevinstansvarlig (og eventuelle gevinsteiere) oppnevnes senest ved oppstarten av planleggingsfasen (BP2). Det er en stor fordel om disse er aktivt involvert allerede i konseptfasen, og i alle fall gjennom prosjektets planlegging av gevinstrealiseringen, samt senere i forbindelse med vedlikehold av gevinstrealiseringsplanen.

Gevinstansvarlig og prosjekteier kan være samme person, men trenger ikke være det. Det er prosjekteier som har ansvaret for at det oppnevnes en gevinstansvarlig. Dersom prosjekteier ikke har sørget for dette sitter han automatisk selv med denne rollen i tillegg.

Deldette