Interessent

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.

Prosjektets direkte interessenter er de som direkte vil påvirke eller bli påvirket av prosjektet. Disse interessentene kan betraktes som tre hovedkategorier med hvert sitt perspektiv

  • Virksomhetsledelsen, eller den som er bemyndiget av denne – setter mål for prosjekter, bestiller og finansierer prosjektet, er dermed ansvarlig for prosjektets eierstyring og er beslutningstaker for prosjektet.
  • Brukerne – beskriver behovet og det ønskede produktet, mottar resultatet, tester leveransene og realiserer gevinstene.
  • Leverandørene – interne eller eksterne, er de som leverer nødvendig kompetanse og ressurser for å fremskaffe det avtalte prosjektproduktet.

I tillegg til de direkte interessentene vil det også finnes indirekte interessenter som på andre måter vil kunne påvirke eller bli påvirket av prosjektet. Herunder finnes to hovedkategorier:

  • Premissgivere – som forvalter interne eller eksterne regelverk, standarder, retningslinjer, eller andre reguleringer som prosjektet må forholde seg til.
  • Andre interessenter – som har egen interesse av prosjektets resultater ut fra private, kommersielle eller andre motiver. Dette kan omfatte diverse andre virksomheter, organisasjoner og innbyggere, samt media og ulike interesseorganisasjoner. Disse interessentene vil i utgangspunktet kanskje være mindre synlige for prosjektet enn de øvrige interessentene, men vil likevel kunne ha innflytelse på prosjektet, for eksempel gjennom å påvirke de direkte interessentene.

Deldette