Prosjektstyre

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Til å støtte seg i utøvelsen av prosjektets eieransvar, og for å styrke eierrollen med representasjon fra prosjektets hovedinteresser, kan prosjekteier velge å utnevne et prosjektstyre. Dette er god og vanlig praksis for store og mellomstore IKT prosjekter i offentlig sektor.

Prosjekteieren er prosjektets endelige beslutningstaker og støttes av prosjektstyrets representanter fra brukere (seniorbruker) og fra leverandørsiden (seniorleverandør). Prosjekteier er leder av prosjektstyret og er ansvarlig for at prosjektets mål blir nådd.

Eierstyring i et prosjekt handler om innsiktsfull balanse mellom de tre hovedinteressene virksomhetsledelse, brukere og leverandør. Dersom en prosjekteier ikke utnevner et prosjektstyre, må prosjekteieren alene ivareta disse interessene. Dersom det skal utnevnes et prosjektstyre bør denne gruppen ikke være for stor, men likevel bestå av egnede representanter som har tilstrekkelig autoritet, troverdighet og tilgjengelighet til å ivareta prosjektets hovedinteresser på en god måte.

Prosjektstyret er et rådgivende organ som prosjekteieren omgir seg med i utøvelse av sin rolle. Derfor vil forpliktelser og ansvar som tillegges et prosjektstyre delvis overlappe med tilsvarende for prosjekteierrollen.

Et prosjektstyres ansvar kan beskrives som følger:

  • Overordnet ansvarlig for prosjektets suksess eller fiasko
  • Gi enhetlig rettledning til prosjektet
  • Gi synlig og vedvarende støtte til Prosjektleder
  • Sammen og hver for seg bidra til integrering mellom prosjektet og funksjonelle enheter i de berørte virksomhetene
  • Fremskaffe ressurser og andre virkemidler og sørge for at dette forblir disponibelt for prosjektet i samsvar med de planene som vedtas
  • Sikre effektiv beslutningstaking, herunder også etablere forståelse for prosjektmodellen og ansvar som tilligger hvert beslutningspunkt
  • Sikre effektiv kommunikasjon både innenfor gruppen, mot prosjektet og ut mot eksterne interessenter

Prosjektstyret blir ofte omtalt som Styringsgruppen, men denne betegnelsen kan også bli brukt i andre betydninger.

Deldette